3ª classificata al premio di poesia "Fantasticherie"

A PUTIA
di Rosanna Vasta

Du anni arreri, prima d’armari focu,
don Cicciu u fallignami m’invitau
a scartarimi u lignu pi li porti
ca i cosi mai a muzzu s’hannu a fari.
E jù, valenti, na matina n’agghiurnari
mi partu e vaiu na fallignameria
cu spinnu, nvirità, di sburricari
u tempu ca non torna chiù, ahimia!
vulevu rispirari l’aria antica
di dda putia di la me carusanza
ciarari, all’occasioni, in abbunnanza
oduri di codda forti e di fatica.


Parru di la putia di don Cuncettu,
lignamaru e pueta di mastria,
omu di fidi, cristianu perfettu;
pareva assai di cchiù na sacristia.
Nfacci o vancuni, na dda cammaredda,
tutta a schiera de santi e de biati
pinneva da li mura tappizzati
di raspi, di sirracchi e virrinedda.
E mancu suli erunu lassati
ca, rispittatu, ammenzu a dda cumarca
nquatru di nmetru pi li quattru lati
mustrava San Gnuseppi u patriarca.
Faceva a vucca a risu o Bammineddu
di tutti i mastridascia l’Avvucatu
quant’era duci, chi pareva beddu,
binidittu chu l’aveva pitturatu.
Quannu l’Angilusdomini sunava
don Cuncettu, di Diu attimuratu,
tuttu lassava e a cruci si faceva
mentri u chiù nicu stava ddinucchiatu.
A ura di mangiari i praticanti
scutulannisi di ncoddu a sirratura
sutta a ‘mpinnata cu lu principali
custiunavunu di ogni cugnintura.
Iddu sirenu allargava li vrazza,
si non c’era di stari ncuntintizza
tineva u cori apertu a la spiranza
macari ca scattava d’amarizza…


Mentri pinsavu, nta stu capannuni
du scasciu i batteria s’intrunava
i carni m’arrizzavunu a cappuni 
ca a fresa ‘nsichitanza ci friscava.
Tutti n’ta vucca avevunu u bavagghiu
nenti perciò paroli vacabunni
l’occhi puntati supra lu travagghiu
a menti e u cori… sanu iddi unni!
Ammatula discursi ncannistrava
don Cicciu, ca u nuci affilimmatu
pi fari i porti ammenzu cunsigghiava
e u piscipanni pi lu purticatu.
Cussì u lassai, cunfusa e non pirsuasa,
parrai finu a perdiri lu ciatu;
nfini, cirimuniusu, ammillittatu
mi dissi: “avissi a massima fiducia”.
U cuntu u vogghiu mettiri di parti
ca l’ossa ancora mi li sentu rutti
veru è ca cunchiudiu n’opira d’arti
ma si pigghiau du anni cu ddi porti.


Comu spiddii di sistimari a casa
nta n’angulu ci misi mpezz’i storia
na culunnetta niura, priziusa,
ca teni sempri svigghia la memoria.
A cosa chiù mpurtanti mi scurdai,
di dirivi cu era don Cuncettu:
era me nannu, u vosi beni assai
e iddu mi nni vosi ancora chiui.
Eru nichitta quannu si ni ju
a pigghiarisi u postu ca ci tocca
ma l’umbra du passatu mi ristau
puru su u tempu curri e tuttu ammucca.          

 

©Grasso Giovanni e Antonio Guarnera 2000
Sei il visitatore n°
dal 15/07/2000