Songs and poetries of Trezza

Acitrezza has given cue for songs, like that composed from the dialectal poet Turi Tropea (born to Riposto in 1907) and "musicata" from the master Luciano Maglia, that is entitled "Lu pisciaru " ("The fishmonger"), and it is about the love of a Trezza's fishmonger for his beautiful catanese customer:

Sugnu Trizzotu, e sugnu marinaru
e passu ogni matina di sta strata,
ccu sta vilanza e stu nicu panaru
vinnennu pisci di la me cuntrata.
E vanniannu pisci di la Trizza
s'affaccia na carusa bedda e rizza.
E mi dici: " Cumpareddu, cchi c’è nta stu panaru? "
Iù cci arrispunnu: " Opi d’a Trizza e d’u Casteddu! "
E mentri ca cci fazzu la pisata,
cci la vulissi dari na vasata...

To exalt the fascination of Aci Trezza the poet contemporary Gaetano Zappalà has thought to do it too, who put his lyric in the collection " Scomposizione dell'universo " (Fossalta di Piave, 1983, pp. 43-44) he has evocatively written:

Sapevo, Acitrezza, che sarei tornato, specchio

verde del tempo inafferrabile...

Confondendo memoria e desiderio ti ritrovo,

Acitrezza, come un'ombra evocata in anguste

pareti di silenzio, riappari fantastica al mio

sguardo, con la meraviglia lieve delle case, dei

 

vicoli, dei cortili, delle barche sulla spiaggia...

Contemporary is, also, this poetry written from the trezzoto Giovanni Mirabella said "Gianni i Fina". Inspired to Saint John the Baptist, he recites:

" VIVA SAN GIUVANNI "
 
Ndin Ndon Ndin Ndon Ndin Ndon
 
Puru iddi sunnu cuntenti sta rnatina
e sbigghiunu alla bonura lu vicinatu,
si sentunu ntra li munti e alla marina,
trizzoti tutti: Lu so jornu è arrivatu.
 
Ni diciunu sunannu sempiri a festa
di spalancarici li porti a tutti l’uri,
di la cammaredda sta niscennu lu Battista,
San Giuvanni prestu semu a li to peri
 
Comu many picureddi abbannunati
ca circannu vannu mannira e pasturi,
vicinu a tia ni sintemu cunfurtati
e di chissu ringraziamu lu Signuri.
 
Ca dunari ni vosi lu santu cchiù granni
a nuiautri populu di piscaturi,
disiarlu ni fa ca ni pari cent’anni
stu so jornu ccu lu battareddu o cori.
 
Ca nicu e granni si fa ccu iddu vicinu
E di stari luntanu non senti ragiuni,
' nte so manu affidamu lu nostru distinu
pirchì di la Trizza e lu santu patruni.
 
Ndin Ndin Ndin Ndin Ndin Ndin
 
Sona ' n-cutta ' n-secutu ora la campanedda
arrivau già l’ura ca na mo lassari
paci non si po’ dari e chianci puru idda,
comu lu cori nostru, non si pò rassignari
 
Acitrezza, 4 July 1996

It follows an other poetry of the same author, this time is dedicated to Acitrezza...

 

" PAISEDDU MIU "
 
Lu me paisi é nicareddu
ma fra tutti é lu cchiù beddu
è unicu 'nta stu munnu
pi ccu delizii va circannu,
non ni truvati n' autru lu stissu
mancu si girati tuttu l’universu.
 
Pusatu 'ntra scogghi e mari
e lu munti bambuleri
'ntra la barrera e la unnazza
chista è la bedda "TRIZZA' ',
ccu lu santu fra i cchiù ranni
lu Battista San Giuvanni.
 
C’é poi l’isula e lu faragghiuni
ca la fannu di patruni,
la petra sarpa e lu zu janu
ca si vardunu di luntanu,
alla fine li faragghiuneddi
unni posunu tutti l’aceddi.
 
' Nta stu scinariu tirrenu
unni l’irriali é tuttu veru,
lu Suli é sempri a picu
la Luna mai ci tracodda,
cu veni o passa di la "TRIZZA"
mai cchiü si la scorda.
 
Ci resta sempri ' nta lu cori
e 'nfunnu 'nfunnu a li pinseri
e 'n-jiornu prima ca ni mori
non vidi l'ura di turnari,
pirchì sti biddizzi naturali
non si ponnu mai scurdari
 
Stu giuiellu d’architittura
cu lu fici vi lu assicura,
di li pittur e lu maestru
di l’architetti lu prufissuri,
fu ddu ranni Patri Eternu
ca ci misi sennu e cori.
 
Acitrezza, June 1987

 

Copyright© 2000-2002 Grasso Giovanni - Antonio Guarnera. Tradotto da Mario Grasso. Translated by Mario Grasso. Tutti i diritti sono riservati. All rights reserved. Vietata la riproduzione anche parziale

Renewed: 04-02-02 .